نمونه دادخواست تقسیم ترکه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق : 1-گواهي انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومي " نام شهرستان "2- عندالاقتضا و جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري3- " مدرك مورد نياز ديگر "

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت متوفي "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 شادروان     فرزند      مورث قانوني در تاريخ   در محل اقامت دائمي خود در      در گذشته اند و اينجانب      به شماره شناسنامه      و خوانده/ خواندگان به ترتيب به شماره‌هاي شناسنامه      ورثه حين الفوت مي باشيم كه گواهي انحصار وراثت صادره به شماره      مورخ   صادره از شعبه " شماره و نام شهرستان"مستند قانوني وراثت مي باشد. نظر به اينكه ما ترك فيمابين ورثه تقديم نگرديده است فلذا صدور حكم بر تقسيم ماترك فيمابين ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبي مورد استدعاست. در صورتيكه ماترك قابل تقسيم نباشد صدور دستور فروش و تقسيم ثمن حاصله في مابين ورثه بر اساس حصه هاي قانوني مندرج در گواهينامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – انگشت

با سپاس

وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی، وکیل خانواده ، وصول مطالبات ، مصالحه